Είστε εδώ

Προκήρυξη-Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ "Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων"

Κατηγορίες Νέου: 
Λέξεις Κλειδιά: 

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» (Φ.Ε.Κ. Β’ 3052, 27.07.2018) το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Παγκόσμιες Προκλήσεις και τα Συστήματα Αναλύσεων με ειδίκευση είτε στη «Διοικητική της Διακινδύνευσης στην Παγκόσμια Πολιτική», είτε στην «Ανάλυση δεδομένων στην Παγκόσμια Πολιτική».

Ο τίτλος του προγράμματος στην Αγγλική είναι “Master’s programme in Global Risks and Analytics” και οι ειδικεύσεις, αντίστοιχα, προσδιορίζονται ως “Risk Management in Global Politics” και “Data Analysis in Global Politics”.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ. Π.Π.Σ.Α. στη δ/νση analytics.pedis.uop.gr και στον ιστότοπο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, στη δ/νση pedis.uop.gr.

Περίοδος και τρόπος υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην δ/νση:

https://econtent.pedis.uop.gr/forms/index.php/679989

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι η

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018, 23:55 ώρα Ελλάδος.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Πιο συγκεκριμένα, στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των τμημάτων πολιτικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, νομικής επιστήμης, οικονομίας και διοίκησης και  επιστημών πληροφορικής. Κατά περίπτωση, μπορεί να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι από άλλα επιστημονικά πεδία εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς το επαγγελματικό ή επιστημονικό ενδιαφέρον τους ως προς την προσφερόμενη εξειδίκευση του προγράμματος.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες κατ’ έτος. Δεν υπάρχει περιορισμός εισακτέων ανά ειδίκευση.

Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επεξεργασία της αίτησης είναι τα εξής:

 1. Αίτηση/υποβολή υποψηφιότητας (αυτόματα / μέσω ηλεκτρονικής δήλωσης).
 2. Τίτλος βασικών (πρώτου κύκλου) σπουδών. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών ή υπεύθυνη δήλωση για τον εκτιμώμενο χρόνο περάτωσης σπουδών. Διευκρινίζεται ότι:
 • Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του ν. 4485/17. Αυτό συνυποβάλεται με τον τίτλο σπουδών.
 • Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α κατέχει περισσότερους του ενός τίτλους βασικών σπουδών δηλώνεται μόνο εκείνος με τον οποίο είναι επιθυμητό να αξιολογηθεί η υποψηφιότητα του/της ως προς το αντίστοιχο κριτήριο.
 1. Αναλυτική βαθμολογία του προγράμματος σπουδών του τίτλου βασικών σπουδών που υποβάλλεται στο (2) παραπάνω.
 2. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1/C1.
 3. Βιογραφικό σημείωμα, κατά προτίμηση σύμφωνα με το πρότυπο Europass.
 4. Δύο (2) συστατικές επιστολές. Οι επιστολές μπορεί να υποβληθούν ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά. Οι σχετικές πληροφορίες καταχωρούνται στην ηλεκτρονική δήλωση.

Διευκρινήσεις:

 • Τα παραπάνω δικαιολογητικά 1 έως και 5 υποβάλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλλουν και προπτυχιακοί φοιτητές εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα 7/8 του προγράμματος σπουδών το οποίο παρακολουθούν. Στους υποψήφιους αυτούς μπορεί να προσφερθεί θέση στο πρόγραμμα εφόσον πληρούν τα λοιπά κριτήρια επιλογής, υπό την αίρεση ότι η περάτωση σπουδών τους θα ολοκληρωθεί έως και την προθεσμία της εγγραφής τους στο πρόγραμμα. Εφόσον η περάτωση σπουδών δεν ολοκληρωθεί στο διάστημα αυτό, η εν λόγω θέση προσφέρεται στον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο ή επιλαχόντα.
 • Ο έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών διενεργείται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Οι αιτήσεις που δεν συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των δικαιολογητικών απορρίπτονται. Οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση με το σύνολο των δικαιολογητικών (δηλ. με διαφορετική ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου).
 • Κατά την επεξεργασία της αίτησης μπορεί να ζητηθούν πρωτότυπα ή και πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση της υποψηφιότητας. Στις περιπτώσεις αυτές η αξιολόγηση της υποψηφιότητας αναβάλλεται έως ότου προσκομιστούν όλα τα δικαιολογητικά.
 • Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ θα πρέπει κατά την εγγραφή τους να προσκομίσουν, σύμφωνα με τις υποδείξεις της γραμματείας, όλα τα απαραίτητα έντυπα ή και πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους και να αποκτήσουν την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή. Η μη έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εγγραφή στο πρόγραμμα οδηγεί σε ανάκληση της προσφερόμενης θέσης φοίτησης και την προσφορά της στον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο ή επιλαχόντα.

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής

Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από την Επιτροπή επιλογής ή εξέτασης υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών (Ε.Ε.Ξ.) σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:

 1. Εκπαίδευση [45%].
  • Βασικές σπουδές: [40%].
  • Χαρακτηριστικά βασικών σπουδών [20%]
  • Πρόσθετες σπουδές [10%]
  • Άλλες γνώσεις [30%]
 2. Επαγγελματική εμπειρία [35%]
  • Προϋπηρεσία [60%]
  • Σταδιοδρομία [40%]:
 3. Επιστολή ενδιαφέροντος [20%]
  • Κίνητρα [60%]
  • Συγγραφική ικανότητα: 40%

Ακολούθως η βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας ανάγεται σε κλίμακα 0-100 και η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται βάση της κατάταξης που προκύπτει μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός των εισακτέων. Οι υποψήφιοι με βαθμολογία χαμηλότερη του 15 απορρίπτονται.

Διευκρινίζεται ότι:

 • Εφόσον κάποια υποψηφιότητα δεν μπορεί να αξιολογηθεί αποτελεσματικά ως προς τα κριτήρια αυτά, ενδέχεται ο/η υποψήφιος/α να κληθεί σε προσωπική συνέντευξη κι εφόσον δεν έχει ήδη συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων. Η συνέντευξη οδηγεί σε απλή αποδοχή ή απόρριψη της υποψηφιότητας.
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Ε.Ε.Ξ. μπορεί εισηγηθεί στη Σ.Ε. τη διενέργεια εξετάσεων για έναν ή περισσότερους υποψηφίους προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκεια σε δεξιότητες ή και γνώσεις υποβάθρου που κρίνονται απαραίτητες για την αποδοχή στο πρόγραμμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εξετάσεις διεξάγονται εγκαίρως προκειμένου να καταρτιστεί ο τελικός πίνακας επιτυχόντων. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ατομικά για την ημερομηνία, τον τόπο και τη διαδικασία της εξέτασης το συντομότερο δυνατό και τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την εξέταση.
 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι καταλαμβάνουν σε ισάριθμες θέσεις έως και το μέγιστο αριθμό εισακτέων, διαφορετικά λαμβάνεται υπόψη η σειρά υποβολής της αίτησης.
 • Ο συνολικός πίνακας υποψηφίων που προκύπτει  από αυτή τη διαδικασία υποβάλεται προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος και αποτελεί τον πίνακα επιτυχόντων για το ακαδημαϊκό έτος της προκήρυξης.

Τέλη φοίτησης – υποτροφίες

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος των τελών φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), το οποίο μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ ή τμηματικά. Ο προσδιορισμός των φοιτητών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 περί απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, γίνεται μετά την επικύρωση του πίνακα επιτυχόντων με αύξουσα σειρά από τις ασθενέστερες οικονομικά υποψηφιότητες σε ποσοστό έως και 30% των εισακτέων.

Για τους υπόχρεους φοιτητές πλήρους φοίτησης η τμηματική καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε ισόποσες δόσεις των χιλίων ευρώ (1.000€) ως εξής:  η πρώτη δόση προκαταβάλλεται προκειμένου να μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, η δεύτερη δόση καταβάλλεται έως τη 15η Μαρτίου ή την επόμενη εργάσιμη και η τρίτη δόση έως την 15η  Ιουνίου ή την επόμενη εργάσιμη.

Για τους υπόχρεους φοιτητές μερικής φοίτησης η τμηματική καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται ως προς τα 2/3 των τελών φοίτησης στο 1ο έτος σπουδών, σε δύο ισόποσες δόσεις και ως προς το υπόλοιπο 1/3 στο 2ο έτος σπουδών, επίσης σε δύο ισόποσες δόσεις. Στο 1ο έτος σπουδών η πρώτη δόση ύψους χιλίων ευρώ (1.000€) προκαταβάλλεται προκειμένου να μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, η δεύτερη δόση ύψους χιλίων ευρώ (1.000€) καταβάλλεται έως τη 15η Μαρτίου ή την επόμενη εργάσιμη.  Στο 2ο έτος σπουδών η πρώτη δόση, ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€), καταβάλλεται έως τη 15η Οκτωβρίου ή την επόμενη εργάσιμη και η δεύτερη δόση ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€) καταβάλλεται έως τη 15η Μαρτίου ή την επόμενη εργάσιμη.

Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων, η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ μπορεί να εισηγηθεί τη διαγραφή των εν λόγω φοιτητών.

Υποτροφίες

Το Π.Μ.Σ. παρέχει υποτροφίες φοίτησης σε έως και τρεις (3) υποψήφιους που έχουν γίνει δεκτοί στο ΠΜΣ και έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία εισαγωγής μεταξύ όλων των εισακτέων. Προϋπόθεση είναι η υποψηφιότητα τους να έχει συγκεντρώσει βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση από 75% και να έχουν κάνει την εγγραφή τους στο ΠΜΣ. Οι υποτροφίες φοίτησης είναι συνολικού ύψους ίσου με το ήμισυ των τελών φοίτησης ενός φοιτητή και κατανέμονται σε ποσοστό 50% στον πρώτο, 30% στον δεύτερο και 20% στον τρίτο της κατάταξης των εισακτέων στο ΠΜΣ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας το αντίστοιχο ποσό μοιράζεται μεταξύ των ισοβαθμούντων. 

Περισσότερες Πληροφορίες

Για διευκρινήσεις όπως και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με το ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμματεία του ΠΜΣ:

Διεύθυνση:

ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Αριστοτέλους 1 και Λεωφόρος Αθηνών, Κόρινθος 201 32

Τηλέφωνο: 2741 040040

e-mail: pms-ppsa@uop.gr

Ιστότοπος: analytics.pedis.uop.gr